MENU

Lokal użytkowany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Śródmieście

 

ADRES

ul. Piękna 31/37

00-677 Warszawa

tel. +48 512 196 378

biuro@klasterict.pl

KONTAKT

E-mail
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Rozstrzygnięcie:

Na stanowisko Ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa została wybrana oferta Sebastian Stecewicz; cena: 250,00 zł

Na stanowisko Konsultant technologiczny została wybrana oferta Wojciech Ryczer; cena: 150,00 zł

Na stanowisko Koordynator Prac technicznych została wybrana oferta Robert Głąbowski; cena: 150,00 zł

Załącznik 3.doc

Załącznik 2.doc

Załącznik 1.doc

Zapytanie ofertowe.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Innlogy/WIEDZA/2021

z dnia 28.01.2021

Dotyczy: Personel projektu  

 1. 1. Nazwa Zamawiającego

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

ul. Piękna 31/37

00-677 Warszawa

KRS      0000257097

NIP       7010024514

 1. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowiska personelu projektu pt. „ pt. „innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

 

KOD CPV:

79610000-3 - Zapewnianie usług personelu

79620000-6 - Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych

 

Stanowiska w ramach, których prowadzona jest rekrutacja:

stanowisko 1:                 

Koordynator prac technicznych

stanowisko 2:           

Konsultant technologiczny

Stanowisko 3:

Ekspert w zakresie audytów cyberbezpieczeństwa

 

Główne prace i zadania do wykonania w ramach zlecenia:

 • Opracowanie założeń realizacji usług prorozwojowych,
 • Opracowanie merytoryczne usług prorozwojowych przewidzianych projektem, 
 • Organizowanie zespołu zadaniowego,
 • Realizacja prac zgodnie z założeniami,
 • Prowadzenie opracowania usługi pod względem technicznym i merytorycznym
 • Nadzór nad podwykonawcami,
 • Realizacja zadań w oparciu o procedury
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych wersji usług
 • Opracowanie raportów /podsumowanie prac
 • Przekazanie praw autorskich do wykonanych prac i opracowanej dokumentacji

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia 
 1. Okres realizacji zamówienia: 01.2021 – 03.2022 z możliwością przedłużenia
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz zakresu zaangażowania w projekt. Nowe terminy oraz zakres zaangażowania będą ustalane w konsultacji z wyłonionym personelem.
 1. Miejsce realizacji zamówienia
 1. Miejsce realizacji zamówienia: Siedziba zamawiającego lub inne miejsce przez niego wskazane, w tym elastyczne formy świadczenia pracy tj. telepraca, praca w  terenie.

 

 1. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
  1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
  2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt oferentów. Każdy z oferetnów może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba, który spełnia następujące warunki:

 

stanowisko 1:          

Koordynator prac technicznych

Pożądane wymagania wobec kandydata:

 •  Minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • obsługa komputera, znajomość środowiska Windows,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość narzędzi internetowych
 • doświadczenie w koordynacji, monitoringu oraz kontroli działań związanych z realizacją Projektu
 • płynna znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w nadzorze budowy aplikacji pod względem funkcjonalnym
 • Wiedza w obszarze rozwiązań IT i aplikacji mobilnych
 • Otwartość na nowe wyzwania
 • Chęć zdobywania wiedzy na temat nowych narzędzi
 • Komunikatywność
 • Zdolność do skutecznej współpracy z biznesem
 • Sumienność i dokładność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań

stanowisko 2:

Konsultant technologiczny

Pożądane wymagania wobec kandydata:

 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe
 • posiada wiedzę merytoryczną i praktyczną w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz wpływu zagadnień informatycznych, szczególnie cyberbezpieczeństwa na biznes.
 • Posiada szeroką wiedzę na temat dostępnych na rynku rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem,
 • posiada kompetencje do analizy, demonstracji oraz wsparcia wdrożeniowego rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem
 • posiada wiedzę w zakresie organizacji prac projektowych, organizacji konferencji, zapewnienia komunikacji oraz repozytorium dokumentów projektowych,
 • posiada wiedzę do oceny poszczególnych prac dla potrzeb realizacji cyklu Deminga.
 • Wiedza w obszarze rozwiązań IT i aplikacji mobilnych,
 • Otwartość na nowe wyzwania
 • Chęć zdobywania wiedzy na temat nowych narzędzi
 • Komunikatywność
 • Zdolność do skutecznej współpracy z  biznesem
 • Sumienność i dokładność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań

Stanowisko 3:

Ekspert w zakresie audytów cyberbezpieczeństwa

 • Wykształcenie minimum wyższe magisterskie z obszaru bezpieczeństwa
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w analizach bezpieczeństwa przedsiębiorstw
 • Posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • Posiada wiedzę z zakresu oceny zagrożeń bezpieczeństwa i stopnia narażenia
 • posiada kompetencje do wybór sposobów oceny bezpieczeństwa
 • posiada wiedzę na temat wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem
 • posiada umiejętność raportowania wyników auditu
 • Otwartość na nowe wyzwania
 • Komunikatywność
 • Zdolność do skutecznej współpracy z  biznesem
 • Sumienność i dokładność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań

 

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym.

 

  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

  1. Łączne zaangażowanie w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

  1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
  2. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, może skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie obligatoryjnie wykluczony z udziału w postępowaniu.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia wymagań wobec kandydatów, składających ofertę podczas bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego
  4. Zamawiający zastrzega prawo do wyboru wykonawcy po przeprowadzeniu ww. rozmowy kwalifikacyjnej ma każde stanowisko, o którym mowa w pkt 3.
  5. Praca musi być wykonywana osobiście i samodzielnie przez osobę składającą ofertę.
  6. Preferowany rodzaj współpracy: umowa cywilna -prawna / samozatrudnienie

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest stawka brutto za roboczogodzinę

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert: Cena 100% (stawka brutto za roboczogodzinę)

 

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:

P = Cn / Cof.b. x 100%,

  gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)

Cof.b. – cena oferty badanej

100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybrany personel, Zamawiający może zawrzeć umowę z personelem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

9.  Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
 1. Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. CV Wykonawcy.
 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy ul. Piękna 31/37 00-677 Warszawa lub mailem na adres biuro@klasterict.pl
 1.  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 05.02.2021 r .
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: biuro@klasterict.pl
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Radzio tel. 512 196 378  e-mail: kradzio@klasterict.pl
 1.  Wykaz załączników

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy             

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

                                                                                     ………………………………..

                                                                                                                               Miejscowość, data                                                            

OFERTA

 

Dane

Imię i nazwisko ……………………………………………

Adres ………………………………………………………………

Tel. ……………………………………………………………

Adres e – mail………………………………………………………

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ………….. z dnia  ……………………………….. przedstawiam poniższą ofertę na stanowisko ……..

Stawka za roboczogodzinę brutto …………………

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Oświadczam, iż uważam się za związanego/ą ofertą przez okres ………………………… dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadcza, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 6 podpunkt 3 zapytania tj. posiadam:

 1. ……………………………………………………………….…………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………….…………………………………………………………
 3. ……………………………………………………………….…………………………………………………………
 4. ……………………………………………………………….…………………………………………………………
 5. ……………………………………………………………….…………………………………………………………
 6. ……………………………………………………………….…………………………………………………………
 7. ……………………………………………………………….…………………………………………………………

 

………………………………

(podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Pracownikiem a Zamawiającym

 

                                                                                                                 ………………………………..

                                                                                                                       Miejscowość i data

 

Oświadczenie

 

Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia ……………………………………………………………

 

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

 

 

oświadczam, że:

 

nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

……………………………….

     (podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Pracownika

 

 

                                                                                                                 ………………………………..

                                                                                                                        Miejscowość i data

 

Oświadczenie

 

Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia ……………………………………………………………

 

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

                  (imię i nazwisko)

 

 

oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie będzie przekraczać 276 godzin miesięcznie.

 

……………………………….

     (podpis Wykonawcy)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Innlogy/WIEDZA/2021