Rozstrzygnięcie:

Złożono 1 ofertę

Wybrano ofertę Fundacja eBiznes Club - 88.000,00 zł netto

Specyfikacja zamówienia

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

W związku z realizowanym projektem pn. „Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT.” POIR.02.03.03-14-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” z siedzibą w Warszawie (00-677) przy ulicy Pieknej 31/37 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację 4 edycji szkoleniowych dla 24 uczestników projektu w ramach Mazowieckiego Klastra ICT - Krajowego Klastra Kluczowego.

1 Instytucja Zamawiająca

1.1 Nazwy i adresy

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

ul. Piękna 31/37

00-677 Warszawa

Tel./Fax.  512 196 378

E-mail: biuro@klasterict.pl

www.klasterict.pl

Osoba do kontaktów:

Katarzyna Radzio

tel. 512 196 378

e-mail: biuro@klasterict.pl

1.2. Komunikacja

Dostęp do dokumentów zamówienia jest jawny.

Oferty lub inne dokumenty należy przysłać na adres Zamawiającego podany powyżej

1.3 Rodzaj instytucji zamawiającej

Stowarzyszenie

1.4 Główny przedmiot działalności

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

2. Informacje o postępowaniu

2.1. Tryb prowadzonego postępowania

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale VI (punkty 6.5.2.)„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz  Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.”

2.2 Tytuł i nazwa zamówienia

Organizacja szkolenia z zakresu internacjonalizacji dla przedsiębiorców z Mazowieckiego Klastra ICT

2.3 Termin składania ofert

1. Oferta na piśmie do dnia 26.06.2020 r. do godziny 15:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” ul. Piękna 31/37 00-677 Warszawa.

2. Oferta w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: biuro@klasterict.pl z dopiskiem w tytule e-maila: Oferta – szkolenia – „Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT.”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, oferta musi zostać zarejestrowana jako wiadomość e-mail na serwerze Zamawiającego do dnia 26.06.2020 r. do godziny 24.00.

W związku z obecną sytuacją COVID-19 zwracamy się z prośbą o składanie ofert za pomocą poczty elektronicznej w miare możlwości.

2.4  Opis sposobu przygotowania i składania ofert

1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym

załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

2. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią firmową (jeśli dotyczy).

4. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, zaleca się aby każda ze stron zeskanowana.

7. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

8. Zaleca się aby w przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem wskazać datę potwierdzenia za zgodność.

9. Jakakolwiek modyfikacja formy lub treści dokumentów, w tym formularza cenowego oraz jego załączników uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty bez jej rozpatrzenia.

10. Wykonawca powinien podać cenę przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

11. Cena oferty powinna być wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.

12. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN.

13. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

14. Ofertę należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@klasterict.pl z dopiskiem w tytule e-maila: Oferta – organizacj szkolenia – „Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT.”.  E-mail musi zostać zarejestrowany na serwerze Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert.

15. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty za pośrednictwem kuriera, pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna zostać oznaczona nazwą oferenta i numerem zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta. W związku z obecną sytuacją COVID-19 zwracamy się z prośbą w miare możliwości o składanie ofert za pomocą poczty elektronicznej.

16. Zamawiający będzie związany ofertą przez okres 30 dni od ustalonej daty składania ofert.

17. Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

2.5 Kategoria ogłoszenia – rodzaj zamówienia

Usługi

2.6  Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

2.7 Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:

1. Publikację na stronie internetowej Zamawiającego,

2. Publikację na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2.8 Informacja na temat porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie nie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.

2.9. Informacje dodatkowe

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca Załącznik do zapytania ofertowego, zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego Wykonawcy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania

przyczyn.

5. Zamawiający wskazuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego (ustawa z 23.04.1964 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ceny z Wybranym  oferentem/Oferentami w przypadku gdy cena ofertowa przekroczy wartość środków zapewnionych w budżecie projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej z Oferentami spełniającymi warunki obligatoryjne w terminie do 7 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający powiadomi Oferenta o miejscu i terminie rozmowy rekrutacyjnej z wyprzedzeniem zadeklarowanym w dyspozycyjności, nie później jednak niż na jeden dzień przed planowanym terminem rozmowy rekrutacyjnej. Jeżeli Oferent nie może uczestniczyć w rozmowie rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, może on jednorazowo wnieść o przesunięcie terminu, wówczas Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin. Niestawienie się Oferenta na rozmowie rekrutacyjnej skutkować będzie odrzuceniem oferty.

7. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

3. Przedmiot zamówienia

3.1 Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 4 edycji szkoleniwych dla 24 uczestników projektu w ramach Mazowieckiego Klastra ICT - Krajowego Klastra Kluczowego w ramach realizacji projektu: „Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT.” o numerze POIR.02.03.03-14-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

3.2 Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT.” o numerze POIR.02.03.03-14-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych  Klastrów Kluczowych.

3.3 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 4 edycji szkoleniowych dla 24 uczestników projektu w ramach Mazowieckiego Klastra ICT - Krajowego Klastra zgodna ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do zapytania ofertowego i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem  http://klasterict.pl oraz http://bazakonkurecyjnosci.gov.pl

3.4 Kod CPV/Nazwa kodu CPV

80500000-9 – usługi szkoleniowe

3.5 Informacja o ofertach częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty na poszczególne części zamówienia.

3.6 Informacja o ofertach wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.7 Informacja o opcjach

Zamawiający nie dopuszcza opcji.

3.8. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: 2 dni szkoleniowe – termin zostanie podany po podpisaniu umowy jednakże będzie się zawierał w datach: 01.07.2020-30.09.2020.

3.9 Miejsce realizacji zamówienia

Polska

4. Ocena oferty

4.1 Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Po sprawdzeniu spełnienia warunków obligatoryjnych udziału w postępowaniu, oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące punktowe kryteria oceny:

1) Cena – waga 60% (maksymalnie 60 punktów).

Ocena dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:

C = (Cena Oferty najtańszej / Cena Oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Przez cenę należy rozumieć cenę netto za organizację 4 edycji szkoleniowych.

Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

2) Dyspozycyjność – waga 40% (maksymalnie 40 punktów).

Ocena dokonana w następujący sposób:

Jeśli Oferent wyrazi zgodę na odwołanie/ zmianę terminu przez Zamawiającego zaplanowanego na dany dzień (dzień n) szkolenia w tym samym dniu (tj. w dniu n) otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, tj. 40. Jeśli natomiast wyrazi zgodę na odwołanie/ zmianę terminu przez Zamawiającego zaplanowanego na dany dzień szkolenia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem otrzyma 30 punktów. Każdy kolejny dzień wyprzedzenia odwołania/ zmiany terminu przez Zamawiającego zaplanowanego na dany dzień szkolenia skutkować będzie przyznaniem mniejszej liczby punktów. Punktacja przedstawia się następująco:

a) n – oferent otrzyma 40 punktów,

b) n-1 – oferent otrzyma 30 punktów,

c) n-2 – oferent otrzyma 15 punktów,

d) n-3 – oferent otrzyma 7 punktów,

e) n-4 – oferent otrzyma 2 punkty,

f) n-5 – oferent otrzyma 0 punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej z Oferentami spełniającymi warunki obligatoryjne w terminie do 7 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający powiadomi Oferenta o miejscu i terminie rozmowy rekrutacyjnej z wyprzedzeniem zadeklarowanym w dyspozycyjności, nie później jednak niż na jeden dzień przed planowanym terminem rozmowy rekrutacyjnej. Jeżeli Oferent nie może uczestniczyć w rozmowie rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, może on jednorazowo wnieść o przesunięcie terminu, wówczas Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin. Niestawienie się Oferenta na rozmowie rekrutacyjnej skutkować będzie odrzuceniem oferty. Łącznie w ramach wszystkich ww. kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) anulowania postępowania bez podania przyczyny,

b) pozostawienia postępowania bez wyboru Wykonawcy,

c) negocjacji cen wybranych ofert gdy przekraczają one przyjęte w budżecie projektu stawki.

5) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

6) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

5. Warunki udziału w postępowaniu

5.1 Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

5.2 Wiedza i doświadczenie

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty. Warunkiem obligatoryjnym udziału w postępowaniu jest przedstawienie konspektu realizacji szkolenia zgodnego z zakresem podanym w zapytaniu ofertowym.

Konspekt powinien zawierać dokładny harmonogram realizacji szkolenia. Program powinien obejmować co najmniej 6 godzin zegarowych zajęć merytorycznych na każde szkolenie.

Sposób dokonania oceny:

Ocena spełnienia wyżej wymieniowych warunków o dokonana zostanie na podstawie przesłanego konspektu lub ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzonej przez Zamawiającego z Oferentem.

5.3 Potencjał techniczny i osobowy

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał techniczny do jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

2. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał osobowy do jego realizacji.

5.4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.  Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł (dziesięć tysięcy  złotych) w terminie zgodnym z terminem składania ofert przelewem na konto:

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

Alior Bank:  94 2490 0005 0000 4530 2286 3812

Z dopiskiem „Wadium- Szkolenie - Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT.”

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu. Zamawiający zwraca wniesione wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie do 14 dni od upływu  terminu składania ofert. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferent, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

3. Kaucja: W przypadku wyłonienia Wykonawcy wpłacone wadium przekształca się w kaucję stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający rozlicza kaucję w ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy po uznaniu przez Zamawiającego zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za należycie wykonane.

Zamawiający zatrzymuje kaucję, jeżeli:

a) nie uzna umowy za należycie wykonaną lub

b) Oferent, którego oferta została wybrana, odmówił lub zwleka z zawarciem umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub

c) Oferent wypowie/zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem sytuacji dopuszczonych w umowie.

4. Weksel: Zamawiający może w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy zażądać od Wykonawcy podpisania Weksla. W takim przypadku w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe. Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a) Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru oraz

b) Potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę

5.5  Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą,  polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się:

1. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa skarbowego;

2. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

3. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4. spółki komandytowa oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

7. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcem przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769) - przez okres 1r. od dnia uprawomocnienia się wyroku;

8. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art., 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769)- przez okres 1r. od dnia  uprawomocnienia się wyroku.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

5.6 Warunki zmiany umowy

I. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu, w tym w zakresie terminów realizacji, liczby osób, harmonogramu przedsięwzięcia, inne jeśli są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.

II. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich zakres jest zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.”pkt. 6.5.2 ppkt. 22.

5.7 Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty.

2. Potwierdzenie uiszczenia wadium.

3. Konspekt realizacji szkolenia

5.8 Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje że:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” z siedzibą w Warszawie przy ulicy  Pięknej 31/37 zwane dalej jako: Administrator), z którym można się skontaktować:

• pisemnie kierując korespondencję na adres: Ul. Piękna 31/37, 00-677 Warszawa

• telefonicznie pod numerem: 512 196 378

• e-mailowo pod adresem: biuro@klasterict.pl

b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:

• związanym z niniejszym postepowaniem o udzielnie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;

• wykonania umowy zawartej przez Administratora z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach, której udzielane jest zamówienie;

• wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem oraz do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

• celów reklamacyjnych czy też innych działań związanych z postępowaniem o udzielnie zamówienia;

c) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona  zostanie dokumentacja postępowania w oparciu pkt. 6.5.2 ppkt. 19 i 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019.

d) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (b) oraz realizacji umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;

e) obowiązek podania Państwa danych osobowych związany jest z udziałem w postepowaniu o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019;

f) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, jak również udziału w działaniach i projekcie realizowanym przez Administratora. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia oraz realizacji Umowy z Administratorem, jak również udziału w działaniach i projektach realizowanych przez Administratora.

g) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w  szczególności nie będą podlegały profilowaniu;

h) Przysługuje Państwu prawo do:

• żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 

Załącznik do Zapytania ofertowego Szkolenie dotyczące internacjonalizacji przedsiębiorstw w projekcie „Ekspansja na rynek zagraniczny przedsiębiorców z Mazowieckiego Klastra ICT”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający określa poniżej minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia, które stanowi:

Organizacja dwudniowego szkolenia w ciągu którego zrealizoawne będą 4 edycje szkoleniowe dla 12 przedsiębiorców w ramach Mazowieckiego Klastra ICT - Krajowego Klastra Kluczowego mające na celu umożliwienia przedsiębiorcom udziału w międzynarodowych wyjazdach, niezbędnych do osiągnięcia wartości docelowej następujących wskaźników rezultatu:

1. Liczba kontaktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.

2. Liczba nowych kontaktów /nawiązanych współpracy B+R.

Celem zamówienia jest zaspokojenie potrzeb Klastra / Członków Klastra w zakresie internacjonalizacji tj.:

- zwiększenie interakcji pomiędzy podmiotami z różnych krajów;

- kumulacja nowej wiedzy i wymiana doświadczeń;

- realizacja wspólnych innowacyjnych projektów;

- rozpoznawalność Mazowieckiego Klastra ICT, a przez to rozpoznawalność jego członków.

Kraje których dotyczyć będą edycje szkoleniowe: USA, Niemcy, Chiny, Japonia

Uczestnicy:

Grupą docelową szkolenia są przedsiębiorcy prowadzący działalność z zakresu:

- Technologie informatyczne

- Informatyka

- Technologie kreacyjne

Przewidywana liczba uczestników zgodnie z opisem poszczególnych edycji

Czas realizacji przedmiotu zamówienia:

2 dni szkoleniowe zawierające się w dacie lipiec – wrzesień 2020 – dokładna data zostanie ustalona po podpisaniu umowy z Oferentem.

Specyfikacja szkoleń:

 

Lp. Edycji szkoleniowej

Kraj, którego dotyczy edycja szkolenia

Maksymalna ilość osób na edycji szkoleniowej

Minimalna liczba godzin realizacji edycji szkoleniowej

1

USA

24

6

2

Niemcy

24

6

3

Japonia

12

6

4

Chiny

12

6

 

Ilość przedsiębiorców: 12 (po 2 osoby z każdego przedsiębiorstwa)

Każde przedsiębiorstwo bierze udział w 3 edycjach szkoleniowych. Np.

Przedsiębiorstwo X bierze udział w 2 dniowym szkoleniu w edycjach: USA, Niemcy, Chiny

Przedsiębiorstwo Y bierze udział w 2 dniowym szkoleniu w edycjach: USA, Nimecy, Japonia

Każde przedsiębiorstwo musi wziąć udział w edycji USA i Niemcy. Połowa firm weźmie udział w edycji Japonia, a druga połowa w edycji Chiny.

Wszystkie edycje muszą odbywać się w ciągu 2 dni szkoleniowych.

Rozkład udziału firm w poszczególnych edycjach

Lp. Przedsiębiorstwa

Edycja szkoleniowa w której weźmie udział

Edycja szkoleniowa w której weźmie udział

Edycja szkoleniowa w której weźmie udział

Przedsiębiorstwo 1

USA

Niemcy

Chiny

Przedsiębiorstwo 2

USA

Niemcy

Chiny

Przedsiębiorstwo 3

USA

Niemcy

Chiny

Przedsiębiorstwo 4

USA

Niemcy

Chiny

Przedsiębiorstwo 5

USA

Niemcy

Chiny

Przedsiębiorstwo 6

USA

Niemcy

Chiny

Przedsiębiorstwo 7

USA

Niemcy

Japonia

Przedsiębiorstwo 8

USA

Niemcy

Japonia

Przedsiębiorstwo 9

USA

Niemcy

Japonia

Przedsiębiorstwo 10

USA

Niemcy

Japonia

Przedsiębiorstwo 11

USA

Niemcy

Japonia

Przedsiębiorstwo 12

USA

Niemcy

Japonia

 

Każde przedsiębiorstwo musi wziąć udział w ciągu 2 dni szkoleniowych w 3 edycjach (3 edycje po 6 godzin – łącznie 18 godzin).

Wykonawca musi zapewnić:

- Przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.

- Opracowania i dostarczenia programu nauczania zgodnego z zakresem tematycznym szkolenia. Program powinien obejmować 6 godzin zegarowych zajęć merytorycznych na każdą edycje.

- Opracowanie harmonogramu przeprowadzania edycji szkoleniowych w ciągu 2 dni z uwzględnieniem ilości sal szkoleniowych (min. 2 sale szkoleniowe na 24 osoby każda)

- Zapewnienia warunków lokalowych do prowadzenia szkoleń. Zapewnienie minimum 2 sal szkoleniowych na 24 osoby każda posiadające rzutnik, klimatyzację.

- Zapewnienie 1 noclegu dla przedsiębiorców. Hotel minimum 4 gwiazdkowy, minimum 24 pokoje, zapewnienie parkingu dla uczestników projektu.

- Zapewnienie materiałów dydaktycznych dla Uczestników Projektu.

- Zapewnienie całodniowego cateringu w ciągu 2 dni (co najmniej serwis kawowy podczas szkolenia, śniadania i dwudaniowe obiady wraz ciepłymi i zimnymi napojami, kolacje ) dla Uczestników Projektu każdego dnia zajęć.

- Zapewnienia trenera/-ów posiadających wykształcenie wyższe, wiedzę z zakresu merytorycznego szkolenia oraz doświadczenie nie krótsze niż 2 lata w realizacji szkoleń i doradztwie biznesowym.

- Prowadzenie dokumentacji szkolenia i dostarczanie jej na bieżąco do siedziby Zamawiającego.

- Ologowania sali szkoleniowej/warsztatowej.

- prowadzenie listy obecności uczestników

- Bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach i nieprawidłowościach występujących podczas realizacji umowy.

- Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.

W przypadku gdy wśród uczestników/czek będą osoby niepełnosprawne Wykonawca zapewni lokal szkoleniowy, miejsce noclegu oraz materiały dydatktyczne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Minimalny zakres merytoryczny szkolenia:

- Negocjacje biznesowe

- metody skutecznego poszukiwania  dostawców/odbiorców,

- skuteczne negocjacje,

- najczęściej popełniane błędy w kontaktach z partnerami handlowymi,

- unikanie błędów w pertraktacjach z odbiorcami,

- zacieśnianie więzi handlowych,

- prawne regulacje w wymianie handlowej.

- uwarunkowania biznesowe wynikające z kultury i historii regionu, będące odmienne od europejskich oraz z przepisów miejscowego prawa i regulacji międzynarodowych. 

 

Usługa szkoleniowa dzieli się na 4 edycje. Każda edycja posiada zakres podstawowy szkolenia podany powyżej dedykowany pod rynek. Rynki: Chiny, USA, Niemcy, Japonia. Każda edycja odpowiada wybranemu rynkowi.

 

Zakres edycji 1 – Chiny

- Negocjacje biznesowe w Chinach

- metody skutecznego poszukiwania  dostawców/odbiorców na rynku Chińskim

- skuteczne negocjacje na rynku Chińskim

- najczęściej popełniane błędy w kontaktach z partnerami handlowymi na rynku Chińskim

- unikanie błędów w pertraktacjach z odbiorcami na rynku Chińskim

- zacieśnianie więzi handlowych na rynku Chińskim,

- prawne regulacje w wymianie handlowej na rynku Chińskim

- uwarunkowania biznesowe wynikające z kultury i historii regionu, będące odmienne od europejskich oraz z przepisów miejscowego prawa i regulacji międzynarodowych na rynku Chińskim.

Zakres edycji 2 – USA

- Negocjacje biznesowe w USA

- metody skutecznego poszukiwania  dostawców/odbiorców na rynku USA

- skuteczne negocjacje na rynku USA

- najczęściej popełniane błędy w kontaktach z partnerami handlowymi na rynku USA

- unikanie błędów w pertraktacjach z odbiorcami na rynku USA

- zacieśnianie więzi handlowych na rynku USA

- prawne regulacje w wymianie handlowej na rynku USA

- uwarunkowania biznesowe wynikające z kultury i historii regionu, będące odmienne od europejskich oraz z przepisów miejscowego prawa i regulacji międzynarodowych na rynku USA.

Zakres edycji 3 – Niemcy

- Negocjacje biznesowe w Niemczech

- metody skutecznego poszukiwania  dostawców/odbiorców na rynku Niemieckim

- skuteczne negocjacje na rynku Niemieckim

- najczęściej popełniane błędy w kontaktach z partnerami handlowymi na rynku Niemieckim

- unikanie błędów w pertraktacjach z odbiorcami na rynku Niemieckim

- zacieśnianie więzi handlowych na rynku Niemieckim,

- prawne regulacje w wymianie handlowej na rynku Niemieckim

- uwarunkowania biznesowe wynikające z kultury i historii regionu, będące odmienne od europejskich oraz z przepisów miejscowego prawa i regulacji międzynarodowych na rynku Niemieckim.

Zakres edycji 4 - Japonia

- Negocjacje biznesowe w Japonii

- metody skutecznego poszukiwania  dostawców/odbiorców na rynku Japonii

- skuteczne negocjacje na rynku Japonii

- najczęściej popełniane błędy w kontaktach z partnerami handlowymi na rynku Japonii

- unikanie błędów w pertraktacjach z odbiorcami na rynku Japonii

- zacieśnianie więzi handlowych na rynku Japonii

- prawne regulacje w wymianie handlowej na rynku Japonii

- uwarunkowania biznesowe wynikające z kultury i historii regionu, będące odmienne od europejskich oraz z przepisów miejscowego prawa i regulacji międzynarodowych na rynku Japonii

 

Załącznik do Zapytania ofertowego szkolenie z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw w projekcie „Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT.”

Formularz ofertowy

……………………………………                                                                                                           ……………………………….

…………………………………….                                                                                                            Data, miejscowość

…………………………………….

Nazwa i adres oferenta

Numer telefonu: ……………………………

REGON: ………………………………………….

NIP:………………………………………………..

e-mail: …………………………………………..

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe organizacji szkolenia z zakresu internacjonalizacji dla przedsiębiorców z Mazowieckiego Klastra ICT w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT.” , POIR.02.03.03-14-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, dotyczące organizacji 4 edycji szkoleniowych dla 24 uczestników projektu w ramach Mazowieckiego Klastra ICT - Krajowego Klastra Kluczowego poniżej przedstawiamy ofertę:

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją

Istotnych Warunków Zamówienia.

2. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę tj.:

Cena netto: ……………………………………………………..……………………………… PLN,

słownie …………………………………………………………………..…………..…………………..,

Stawka VAT …….%

Cena brutto: ……………………………………..…………...…………….……………….…… PLN.

słownie …………………………………………………………………..…………..…………………..,

  1. Deklaruję dyspozycyjność na poziomie (zaznaczyć właściwe):

 

  1.  

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

 

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego organizacji szkolenia z zakesu internacjonalizacji dla przedsiębiorców z Mazowieckiego Klastra ICT w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT.” wraz integralnymi załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń,

2.  Oferowana przez nas usługa spełnia określoną przez Zamawiającego jakość zgodnie ze szczegółową specyfikacją warunków zamówienia,

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert,

4. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, a w szczególności:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Będziemy posiadali niezbędny potencjał techniczny w momencie realizacji przedmiotu zamówienia,

c) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

e) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.

5. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1]  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6. Nie jesteśmy podmiotem/ os. fizyczną powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawca, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Nie podlegamy wykluczeniu z przyczyn opisanych w pkt. V.5) zapytania ofertowego

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

…………………………………………….

Podpis oferenta

 

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

MENU

Lokal użytkowany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Śródmieście

 

ADRES

ul. Piękna 31/37

00-677 Warszawa

tel. +48 512 196 378

biuro@klasterict.pl

KONTAKT

E-mail
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!