Rozstrzygnięcie:

Została wybrana oferta Stalker Group Sp. z o.o. ; cena: 20.000,00 zł

 

Załącznik 1.doc

 

ROZEZNANIE RYNKU  nr 2/Innlogy/WIEDZA/2021

z dnia 01.06.2021

Dotyczy: Specyfikacja funkcjonalna platformy    

 1. 1. Nazwa Zamawiającego

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

ul. Piękna 31/37

00-677 Warszawa

KRS       0000257097

NIP        7010024514

 1. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie rozeznania rynku, w związku z realizacją projektu pt. „innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja funkcjonalna platformy      do projektu pt. „ pt. „innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

 

KOD CPV:

71620000-0 – Usługi analizy

71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

 

Stworzenie specyfikacji funkcjonalnej platformy. Główne funkcje platformy:

 1. zarządzanie konsorcjum projektowym   - usługa umożliwiająca planowanie i kontrolę projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów IT - dostęp do platformy internetowej umożliwiającej pełne zarządzanie projektami ze szczególnym uwzględnieniem projektów IT: zarządzanie zasobami, planowanie zasobów, tworzenie i zarządzanie harmonogramem projektu, wspólna przestrzeń dyskowa, wymiana informacji i opinii, wirtualne miejsce spotkań etc.,

Grupa funkcji umożliwiająca przygotowywanie i prowadzenie projektów w formie procesów. Użytkownicy będą mogli pracować w projekcie w ramach przydzielonych im zadań. Raport stanu projektu będzie umożliwiał weryfikacją aktualnego stanu projektu w wymiarze czasu.

Zarządzanie projektami

Definiowanie procesu/projektu poprzez tworzenie diagramu

Wprowadzanie procesu do systemu

Uruchamianie nowych zleceń/projektów

Uruchamianie, kończenie zadań w ramach zlecenia/projektu

Obsługa załączników do zleceń/projektów i zadań (repozytorium dokumentów z wersjonowaniem)

Raport stanu zlecenia/projektu

Usługa umożliwiająca planowanie i kontrolę projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów IT. Cechy produktu:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie zasobami materialnymi
 • planowanie zasobów,
 • tworzenie i zarządzanie harmonogramem projektu,
 • tworzenie i zarządzanie budżetem projektu
 • wspólna przestrzeń dyskowa,
 • wymiana informacji i opinii,
 • wirtualne miejsce spotkań
 1. kojarzenie partnerów biznesowych-usługa umożliwiająca wymianę informacji i pozyskiwanie partnerów dla realizowanych projektów - na stworzonej w ramach projektu platformie członkowie klastra oraz podmioty zapewniające finansowanie (inne przedsiębiorstwa i osoby fizyczne na zasadach komercyjnych) będą mogły udostępniać swoje projekty / pomysły i poszukiwać dla nich współfinansowania.

Grupa funkcji umożliwiająca tworzenie kont dla partnerów z uprawnieniami do treści umieszczanych w systemie. Pomysły, projekty oraz inne treści prezentowane będą w systemie CMS wbudowanym w Liferay

Zarządzanie partnerami

Dodawanie nowego klienta/partnera

Edycja danych klienta/partnera

Uprawnienia klienta/partnera

Dodawanie nowych treści dot. klienta/partnera

Wyświetlanie/prezentowanie treści w przeglądarce www

Możliwość budowania widoków prezentowanej treści

Cechy:

 • możliwość zamieszczania ogłoszeń,
 • możliwość przeglądania ogłoszeń,
 • uzyskanie kontaktu do podmiotu zapewniającego finansowanie,
 • porady z zakresu prowadzenia biznesu,
 • porady w zakresie przygotowania do pozyskania inwestora.

 

 1. tworzenie zespołów roboczych do realizacji projektu- umożliwienie organizacji wspólnej pracy dla przedsiębiorców – tworzenie zespołów wspólnie realizujących projekt online.

Grupa funkcji pozwalająca na tworzenie wątków związanych z nowymi i istniejącymi inicjatywami. Użytkownicy będą mieli możliwość wymiany informacji i pomysłów w ramach poszczególnych wątków. Zarządzanie pomysłami realizowane będzie poprzez zastosowanie mechanizmów list dyskusyjnych oraz bazy wiki.

Zarządzanie pomysłami

Tworzenie wątków na liście dyskusyjnej

Dodawanie wpisów do wątków

Edytowanie wpisów

Usuwanie wpisów

Zarządzanie listami dyskusyjnymi

Zakładanie tematu

Publikowanie wypowiedzi

Usuwanie wypowiedzi

Prywatne komunikaty

Moderowanie forum

Dodawanie wpisów do bazy wiki

Edytowanie wpisów w bazie wiki

Usuwanie wpisów z bazy wiki

Zarządzanie powiadomieniami

Cechy:

 • wyszukanie partnerów do projektu
 • wyszukanie pracowników do projektu
 • zgłoszenie i definicja projektu
 • zgłoszenie się do projektu jako partner
 • narzędzia pracy grupowej

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia 
 1. Okres realizacji zamówienia: 06.2021-07.2021
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Miejsce realizacji zamówienia
 1. Miejsce realizacji zamówienia: Polska
 1. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym1
 1. 1. Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku.
 2. 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. 3. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.
 4. 4. Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

5. Potencjał techniczny i osobowy

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał techniczny do jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał osobowy do jego. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza.

6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.  Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

9. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, może skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie obligatoryjnie wykluczony z udziału w postępowaniu.

7. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą,  polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Wyknawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się:

1. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa skarbowego;

2. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

3. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4. spółki komandytowa oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

7. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcem przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769) - przez okres 1r. od dnia uprawomocnienia się wyroku;

8. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art., 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769)- przez okres 1r. od dnia  uprawomocnienia się wyroku.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

 

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w cenie netto PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest stawka netto.

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert: Cena 100% (stawka netto za wykonanie całości prac)

 

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:

P = Cn / Cof.b. x 100%,

  gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)

Cof.b. – cena oferty badanej

100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania rozeznania rynku i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

10.  Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
 2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy ul. Piękna 31/37 00-677 Warszawa lub mailem na adres biuro@klasterict.pl

11.  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 08.06.2021 r .
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: biuro@klasterict.pl
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Radzio tel. 512 196 378  e-mail: kradzio@klasterict.pl
 1.  Wykaz załączników

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

                                                                                              ………………………………..

                                                                                                                                             Miejscowość, data                                                                 

OFERTA

 

Dane

Nazwa: …………………………………………………

Adres ……………………………………………………

NIP: ………………………………………………………

Tel. ………………………………………………………..

Adres e – mail…………………………………………

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 2/Innlogy/WIEDZA/2021 z dnia 01.06.2021. przedstawiam poniższą ofertę na Specyfikacja funkcjonalna platformy.

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z rozeznaniem rynku nr 2/ Innlogy/WIEDZA/2021

 

2. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę tj.:

 

Cena netto: ……………………………………………………..……………………………… PLN,

słownie …………………………………………………………………..…………..…………………..,

Stawka VAT …….%

 

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią rozeznania rynku dotyczącego Specyfikacja funkcjonalna platformy i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń,

2.  Oferowana przez nas usługa spełnia określoną przez Zamawiającego jakość zgodnie z rozeznaniem rynku 2/Innlogy/WIEDZA/2021,

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert,

4. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, a w szczególności:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Będziemy posiadali niezbędny potencjał techniczny w momencie realizacji przedmiotu zamówienia,

c) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

e) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.

5. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO   wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6. Nie jesteśmy podmiotem/ os. fizyczną powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawca, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Nie podlegamy wykluczeniu z przyczyn opisanych w pkt. 7. Wykluczenia rozeznania rynku

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

……………………………….

     (podpis Wykonawcy)

 

 

 

MENU

Lokal użytkowany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Śródmieście

 

ADRES

ul. Piękna 31/37

00-677 Warszawa

tel. +48 512 196 378

biuro@klasterict.pl

KONTAKT

E-mail
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!