Załącznik 1.doc

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/Innlogy/WIEDZA/2021

z dnia 11.10.2021

Dotyczy: Stworzenie aplikacji do poszukiwania partnerów do realizacji projektów B+R+I

 1. 1. Nazwa Zamawiającego

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

ul. Piękna 31/37

00-677 Warszawa

KRS     0000257097

NIP      7010024514

 1. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji do poszukiwania partnerów do realizacji projektów B+R+I w ramach projektu pt. „ pt. „innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

 

KOD CPV:

 

72212000-4- Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

W ramach projektu powstanie platforma online integrująca szereg nowoczesnych technologii - modułów pozwalających na realizację zaplanowanych w ramach projektu usług. Przewidziano wykorzystanie 3 nowych rozwiązań technologicznych przy realizacji projektu:

•             moduł do zarządzania konsorcjum projektowym

•             moduł do kojarzenia partnerów biznesowych

•             moduł do tworzenia zespołów do realizacji projektów.

Specyfikacja techniczna:

•             Dostępność usług online – stworzona w projekcie platforma umożliwi korzystanie z usług w trybie online (usługi typu SAS – software as a service) za pośrednictwem wszystkich standardowych przeglądarek stron www (co najmniej MS Explorer, Google Chrome, Mozilla, Safari).

•             Integracja na poziomie strony www – wszystkie usługi powinny być dostępne na jednej stronie www. Każdy z użytkowników będzie miał możliwości skorzystania ze wszystkich usług po zalogowaniu się na stronie www z usługami.

•             Integracja wizualna – wszystkie usługi będą posiadać zbliżony wygląd oraz będą zawierać odpowiednie identyfikatory wizualne w

•             Dostęp do usług jedynie dla zarejestrowanych użytkowników – dostęp do usług będzie wymagał rejestracji podmiotu na platformie. Logowanie będzie dostępne zarówno dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i dla osób fizycznych. Osoby fizyczne zarejestrowane na stronie www usług będą miały dostęp jedynie do ograniczonej funkcjonalności platformy (usługi są dedykowane dla przedsiębiorstw stąd ich pełna funkcjonalność będzie dostępna jedynie dla zarejestrowanych przedsiębiorstw oraz pracowników tychże).

•             Skalowalność aplikacji – technologia zastosowana przy tworzeniu platformy usługowej powinna umożliwić sprawne działanie usług w przypadku jednoczesnego korzystania z każdej usługi maksymalnej liczby zaplanowanych użytkowników. Zastosowana aplikacja powinna zapewnić możliwość dodawania nowych usług do platformy i rozbudowy istniejących.

 

Wsparciem usług będą oparte o technologię WIKI rozwiązania zarządzania treścią, blog, forum, przetwarzania plików multimedialnych. Dzięki nim użytkownicy usługi będą mogli:

 • Szybko i łatwo aktualizować strony internetowe,
 • Dodawać linki do zasobów zewnętrznych i wewnętrznych
 • prosty sposób formatowania i wstawiania znaczników
 • możliwość współpracy wielu użytkowników w jednym czasie.

Wszystkie moduły platformy zostaną zintegrowane w ramach portalu Klastra ICT, który powstanie na bazie obecnej strony www klastra.

 1. zarządzanie konsorcjum projektowym   - usługa umożliwiająca planowanie i kontrolę projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów IT - dostęp do platformy internetowej umożliwiającej pełne zarządzanie projektami ze szczególnym uwzględnieniem projektów IT: zarządzanie zasobami, planowanie zasobów, tworzenie i zarządzanie harmonogramem projektu, wspólna przestrzeń dyskowa, wymiana informacji i opinii, wirtualne miejsce spotkań etc.,

Grupa funkcji umożliwiająca przygotowywanie i prowadzenie projektów w formie procesów. Użytkownicy będą mogli pracować w projekcie w ramach przydzielonych im zadań. Raport stanu projektu będzie umożliwiał weryfikacją aktualnego stanu projektu w wymiarze czasu.

Zarządzanie projektami

Definiowanie procesu/projektu poprzez tworzenie diagramu

Wprowadzanie procesu do systemu

Uruchamianie nowych zleceń/projektów

Uruchamianie, kończenie zadań w ramach zlecenia/projektu

Obsługa załączników do zleceń/projektów i zadań (repozytorium dokumentów z wersjonowaniem)

Raport stanu zlecenia/projektu

Usługa umożliwiająca planowanie i kontrolę projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów IT. Cechy produktu:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie zasobami materialnymi
 • planowanie zasobów,
 • tworzenie i zarządzanie harmonogramem projektu,
 • tworzenie i zarządzanie budżetem projektu
 • wspólna przestrzeń dyskowa,
 • wymiana informacji i opinii,
 • wirtualne miejsce spotkań
 1. kojarzenie partnerów biznesowych-usługa umożliwiająca wymianę informacji i pozyskiwanie partnerów dla realizowanych projektów - na stworzonej w ramach projektu platformie członkowie klastra oraz podmioty zapewniające finansowanie (inne przedsiębiorstwa i osoby fizyczne na zasadach komercyjnych) będą mogły udostępniać swoje projekty / pomysły i poszukiwać dla nich współfinansowania.

Grupa funkcji umożliwiająca tworzenie kont dla partnerów z uprawnieniami do treści umieszczanych w systemie. Pomysły, projekty oraz inne treści prezentowane będą w systemie CMS wbudowanym w Liferay

Zarządzanie partnerami

Dodawanie nowego klienta/partnera

Edycja danych klienta/partnera

Uprawnienia klienta/partnera

Dodawanie nowych treści dot. klienta/partnera

Wyświetlanie/prezentowanie treści w przeglądarce www

Możliwość budowania widoków prezentowanej treści

Cechy:

 • możliwość zamieszczania ogłoszeń,
 • możliwość przeglądania ogłoszeń,
 • uzyskanie kontaktu do podmiotu zapewniającego finansowanie,
 • porady z zakresu prowadzenia biznesu,
 • porady w zakresie przygotowania do pozyskania inwestora.

 

 1. tworzenie zespołów roboczych do realizacji projektu- umożliwienie organizacji wspólnej pracy dla przedsiębiorców  – tworzenie zespołów wspólnie realizujących projekt online.

Grupa funkcji pozwalająca na tworzenie wątków związanych z nowymi i istniejącymi inicjatywami. Użytkownicy będą mieli możliwość wymiany informacji i pomysłów w ramach poszczególnych wątków. Zarządzanie pomysłami realizowane będzie poprzez zastosowanie mechanizmów list dyskusyjnych oraz bazy wiki.

Zarządzanie pomysłami

Tworzenie wątków na liście dyskusyjnej

Dodawanie wpisów do wątków

Edytowanie wpisów

Usuwanie wpisów

Zarządzanie listami dyskusyjnymi

Zakładanie tematu

Publikowanie wypowiedzi

Usuwanie wypowiedzi

Prywatne komunikaty

Moderowanie forum

Dodawanie wpisów do bazy wiki

Edytowanie wpisów w bazie wiki

Usuwanie wpisów z bazy wiki

Zarządzanie powiadomieniami

Cechy:

 • wyszukanie partnerów do projektu
 • wyszukanie pracowników do projektu
 • zgłoszenie i definicja projektu
 • zgłoszenie się do projektu jako partner
 • narzędzia pracy grupowej

 

Poniższy wykaz zawiera główne procesy biznesowe związane z projektowanym systemem informacyjnym, zidentyfikowane na podstawie informacji oczekiwań i ograniczeń .

 

1

Utrzymanie konta w systemie

Proces założenia i utrzymania konta użytkownika obejmujący cykl życia konta w systemie. Konta i ich właściwości pozwalają na dostęp do funkcjonalności rozwiązania

2

Zarządzanie uprawnieniami

Definiowanie ról oraz nadawanie uprawnień do poszczególnych kont lub grup kont. Konta i ich właściwości pozwalają na dostęp do funkcjonalności rozwiązania

3

Udostępnianie informacji

Selekcjonowanie informacji na bazie uprawnień, a także decydowanie o publikacji poszczególnych materiałów. Poszczególni użytkownicy „widzą” tylko te informacje, do których maja uprawnienia, dotyczy to także funkcjonalności systemu.

4

Utworzenie koncepcji na podstawie pomysłów

Zebranie pomysłów wg ustalonego kryterium oraz procedowanie utworzenia koncepcji. Proces bezpośrednio związany z podstawową funkcją biznesową wspieraną przez system

5

Przechowywanie i udostępnianie pomysłów

Aktywności związane z rejestrowaniem i zapisem pomysłów, ich wyszukiwaniem i prezentacją wg klucza. Wsparcie kreatywności użytkowników systemu.

6

Prowadzenie dyskusji dot. tematyki/ przedmiotu w systemie

Odszukanie tematu/przedmiotu/dyskusji oraz rejestrowanie i udostępnianie wypowiedzi uczestników dyskusji. Wsparcie kreatywności oraz swobody wypowiedzi, komunikacji.

7

Rejestracja i utrzymanie informacji
o projekcie

Zebranie i zarządzanie informacją o projekcie. Wsparcie zarządzania projektami.

8

Wsparcie komunikacji w projekcie

Utrzymywanie składu i dostępności zespołów projektowych, przekazywanie dedykowanych informacji, informowanie o terminach. Wsparcie zarządzania projektami.

9

Zarządzanie budżetem projektu

Zbieranie i zarządzanie informacjami o strukturze budżetu projektu, wsparcie realizacji budżetu. Wsparcie zarządzania projektami.

10

Zarządzanie zadaniami w projekcie

Definiowanie, grupowanie, modyfikacja oraz delegacja zadań projektowych. Wsparcie zarządzania projektami

11

Sprawozdawczość projektowa

Zbieranie informacji z przebiegu projektu oraz tworzenie i przekazywanie raportów z takich informacji. Wsparcie zarządzania projektami

12

Ewidencjonowanie i wersjonowanie dokumentów

Rejestrowanie i udostępnianie dokumentów zgodnie z uprawnieniami, rejestrowanie zmian dot. poszczególnych wersji dokumentów, prowadzenie reguł akceptacji i publikacji wersji dokumentów. Bazowa funkcjonalność systemu w zakresie zarządzania wiarygodną informacją

13

Zarządzanie spotkaniami i prezentacjami

Przygotowanie spotkania, uwzględnienie w kalendarzach, nadzór nad przygotowaniem materiałów, rejestracja przebiegu oraz wniosków i prac do wykonania. Informacje ze spotkań są integralną częścią zbiorów informacji potrzebnych dla zapewnienia właściwej realizacji aktywności wspieranych przez system.

14

Definiowanie i utrzymanie procesów projektowych

Projekty są prowadzone wg uzgodnionych i zdefiniowanych procesów. W razie potrzeb procesy są dostosowywane do konkretnych potrzeb (w tym: procesy są wersjonowane). Ten proces zarządza także instancjami procesów.

15

Definiowanie i utrzymanie przepływów (workflow)

Informacje przetwarzane w systemie podlegają regułom np. wersjonowania czy też zatwierdzania. Ten proces realizuje definiowanie, utrzymanie oraz nadzór nad uruchomionymi przepływami.

16

Synchronizacja kont

Proces realizuje synchronizację kont użytkowników systemu macierzystego oraz systemu LMS

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia 
 1. Okres realizacji zamówienia: 01.2021 – 03.2022 z możliwością przedłużenia
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Miejsce realizacji zamówienia
 1. Miejsce realizacji zamówienia: Siedziba zamawiającego lub inne miejsce przez niego wskazane, w tym elastyczne formy świadczenia pracy tj. telepraca, praca w  terenie.

 

 1. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
  1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
  2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt oferentów. Każdy z oferetnów może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który spełnia następujące warunki:

Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Oferentów, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Oferentów, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Oferentów, którzy złożą oświadczenie, iż ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.  Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty

  1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
  2. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, może skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie obligatoryjnie wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w wartościach netto PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest stawka netto za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert: Cena 100% (stawka netto za relizację przedmiotu zamówienia)

 

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:

P = Cn / Cof.b. x 100%,

  gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)

Cof.b. – cena oferty badanej

100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

9.  Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
 2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy ul. Piękna 31/37 00-677 Warszawa lub mailem na adres biuro@klasterict.pl
 1.  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 26.10.2021 r .
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: biuro@klasterict.pl
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Radzio tel. 512 196 378  e-mail: kradzio@klasterict.pl
 1.  Wykaz załączników

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie:

Została wybrana oferta Medisoft Janusz Kaszuba ul. Synów Pułku, nr 9, lok. 94, 01-354 Warszawa; cena: 145.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU

Lokal użytkowany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Śródmieście

 

ADRES

ul. Piękna 31/37

00-677 Warszawa

tel. +48 512 196 378

biuro@klasterict.pl

KONTAKT

E-mail
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!