MENU

Lokal użytkowany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Śródmieście

 

ADRES

ul. Piękna 31/37

00-677 Warszawa

tel. +48 512 196 378

biuro@klasterict.pl

KONTAKT

E-mail
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

AKTUALNOŚCI

innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym

Usługa w zakresie cyberbezpieczeństwa

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” wraz z Fundacją Akcelerator Innowacji realizuje projekt pn. „InnLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”

Numer projektu: RPMA.03.01.02-14-b657/18

Kwota ogólna projektu: 1 569 840,54 PLN

Dofinansowanie: 1 398 905,66 PLN

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest profesjonalizacji Fundacji Akcelerator Innowacji oraz Stowarzyszenia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” (operatora Mazowieckiego Klastra ICT), poprzez wprowadzenie specjalistycznych nowych/ udoskonalonych usług na rzecz MSP z woj. Mazowieckiego działających w obszarze wysokich i średniowysokich technologii.

Cel szczegółowy 1:

Wprowadzenie do oferty Partnerstwa katalogu specjalistycznych usług doradczych, które umożliwiają MSP wsparcie modelu współpracy w ramach trójkąta wiedzy i innowacji (współpraca pomiędzy sektorem przemysłowym, biznesowym oraz nauką i badaniami).

Cel szczegółowy 2:

Wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy katalogu usług mających na celu wsparcie MSP w procesie identyfikacji potencjału i potrzeb oraz prowadzenia prac B+R+I, a także pomoc w nawiązaniu współpracy z ekspertami zewnętrznym w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Cel szczegółowy 3:

Wprowadzenie do oferty katalogu usług mających na celu wsparcie MSP w zakresie procesu wdrożenia innowacji produktowej w oparciu o technologie mobilne

Cel szczegółowy 4

Wprowadzenie do oferty katalogu usługi mającej na celu wsparcie MSP w zakresie procesu wdrożenia innowacji procesowej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Projekt obejmuje etap opracowania oraz pilotażu świadczenia specjalistycznych usług na rzecz MSP z woj. Mazowieckiego działających w obszarze wysokich i średniowysokich technologii w celu wypracowania kompleksowej oferty usług wyspecjalizowanych i dostosowanych do faktycznych potrzeb MSP.

EFEKTY PROJEKTU

W ramach projektu zaplanowane zostanie opracowanie nowych lub udoskonalonych usług o charakterze proinnowacyjnym:

1) usługa w zakresie audytu potencjału B+R i wsparcie transferu wiedzy do MSP,

2) usługa w zakresie wsparcia testowania technologii aplikacji mobilnych,

3) usługa w zakresie cyberbezpieczeństwa,

4) usługa w zakresie wsparcia procesu prowadzenia prac B+R+I

Opracowane usługi będą nowymi lub udoskonalonymi usługami dla poszczególnych członków Partnerstwa. Usługi spełniać będą warunki:

a) będą dedykowane sektorowi MSP z województwa mazowieckiego,

b) usługi dopasowane będą do potrzeb MSP z województwa mazowieckiego oraz powodujące wprowadzenie innowacyjności u MSP,

c) usługi są modułowe i wariantowe zakładające możliwość implementacji w różnych środowiskach z uzyskaniem oczekiwanego efektu możliwego do weryfikacji,

d) usługi posiadają przynajmniej jeden element proinnowacyjny z zakresu transferu, wdrażania i rozwoju innowacji IOB poprzez współpracę z podmiotami zewnętrznymi i ekspertami, którzy dokonają transferu wiedzy do IOB.

 

NOWE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

 

Usługa z zakresu wsparcia prac B+R+I umożliwia dostęp do platformy on-line integrującej szereg nowoczesnych technologii zapewniających między innymi efektywną komunikację, wyszukanie i tworzenie nowych partnerstw projektowych oraz prezentowanie projektu dla potencjalnych inwestorów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą nową usługą w zakresie wsparcia procesu prowadzenia prac B+R+I opracowanej w ramach projektu pn. „innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.03.01.02-14-b657/18, pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP. Dostęp do usługi jest do możliwy bezpośrednio na stronie: http://klasterict.pl/

 

Usługa w zakresie cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo ma istotną wartość biznesową i technologiczną. Nowe modele biznesowe, innowacyjność, postęp technologiczny oraz regulacje prawne tworzą potrzeby w tym obszarze, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi.  Dowiedz się, dlaczego cyberbezpieczeństwo jest kluczowe dla każdej działalności gospodarczej oraz jakie korzyści i wartości dodane oferuje nasza nowa usługa!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą naszej nowej usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa opracowanej w ramach projektu pn. „innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.03.01.02-14-b657/18, pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP.